Jdi na obsah Jdi na menu
 

Přihláška ke členství

 

 

Já, ……………………………………………..,…………,  nar. …………………v…………………….., 

 

bytem…………………………………………………..…., tel/mail……………………………………… 

 

žádám o přijetí za člena Spolku občanů Hájku, se sídlem v Praze, IČ 03710947, 

 

a prohlašuji na svou čest, že jsem plně způsobilý(á)  k právním úkonům a bezúhonný(á) a souhlasím 

s účelem, pro který byl spolek založen a mám zájem se podílet na jeho naplňování. 

Současně se zavazuji 

a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku,

b) včas a řádně platit členské příspěvky ve výši určené stanovami nebo valnou hromadou,

c) chránit majetek spolku, 

d) oznamovat spolku včas změny svého statutu, které se vztahují k vedení členské evidence.

Beru na vědomí, že členské příspěvky činí 200,-Kč ročně a jsou splatné nejpozději do 1 měsíce od     

      rozhodnutí o přijetí za člena. Zaplacení členského příspěvku je odkládací podmínkou vzniku členství.        

 

  V Praze dne 

 

 

       ………………………………………….

                 podpis

 

Rozhodnutí o přijetí:

Představenstvo spolku rozhodlo o přijetí za člena na svém zasedání dne:

 

Kontakt pro odevzdání přihlášky: tel. 604 620 700 J. Vávrová

 

Přihláška - členství.doc